Czas/Pogoda/Data

Warszawa °C
Kraków °C
Zielona Góra °C
Katowice °C
  30.05.2023 Ferienhaus Ostsee

Ujednolicony tekst STATUTU
STOWARZYSZENIA MOSTEK
w Ząbkach

Nazwa, zakres i podstawa prawna działania

§ 1

1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: Stowarzyszenie Mostek zwane w dalszym ciągu Mostek. MOSTEK jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Stowarzyszenia MOSTEK są Ząbki
3. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§ 2

1. MOSTEK jest stowarzyszeniem, którego celem działania jest prowadzenie działalności sportowej, ekologicznej, społeczno-kulturalnej, szkoleniowo-artystycznej, oświatowo-wychowawczej, charytatywno-opiekuńczej i rekreacyjno-turystycznej w środowisku dorosłych, dzieci i młodzieży, szczególnie potrzebujących oraz chorych i niepełnosprawnych.
2. Założenia MOSTEK oparte są o całą Katolicką Naukę Społeczną.

§ 3

1. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Stowarzyszenie Mostek w Ząbkach i logiem w środku, oraz pieczęci podłużnej według wzoru ustalonego przez Zarząd MOSTEK.

§ 4

MOSTEK realizuje swoje cele poprzez:
Działalność nieodpłatną pożytku publicznego:
1. organizowanie wspólnoty wychowanków i wychowawców,
2. współdziałanie z instytucjami państwowymi, społecznymi i samorządowymi,
3. utrzymywanie kontaktów z podobnymi środowiskami w kraju i zagranicą,
4. wieloraką pomoc dla dorosłych, dzieci i młodzieży szczególnie potrzebujących,
5. działalność świetlicowo-rekreacyjną, sportową, rekreacyjną,
6. organizacja imprez turystycznych,
7. przygotowywanie i utrzymywanie bazy materialnej dla realizacji celów statutowych,
8. działalność szkoleniową i edukacyjną
9. działalność wydawniczą i publicystyczną,
10. wychowanie do wartości rodzinnych, patriotycznych, religijnych i kulturalnych,
11. kształtowanie postaw obywatelskich, społecznych oraz ekologicznych w tym ochronę środowiska naturalnego Polski zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez:
a. Czynną ochronę wybranych gatunków zwierząt, jak np. pszczół.
b. Uczestnictwo na prawach strony w postępowaniach w sprawie ochrony środowiska.
c. Reprezentowanie społeczeństwa w sprawach ochrony środowiska.
d. Informowanie społeczeństwa i władzy o problemach środowiska i uświadamianie stopnia zagrożeń, odpowiedzialności, możliwości działania.
d. Wywieranie nacisku na tych, którzy swoim bezpośrednim działaniem przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska lub powodują jego zagrożenie.

12. promocję wartościowych filmów, spektakli teatralnych, wystaw, koncertów oraz rozwijanie własnej działalności różnego typu: muzycznej, teatralnej, filmowej i turystycznej, literackiej, plastycznej,

Działalność odpłatną pożytku publicznego:
1. organizowanie wspólnoty wychowanków i wychowawców,
2. współdziałanie z instytucjami państwowymi, społecznymi i samorządowymi,
3. utrzymywanie kontaktów z podobnymi środowiskami w kraju i zagranicą,
4. wieloraką pomoc dla dorosłych, dzieci i młodzieży szczególnie potrzebujących,
5. działalność świetlicowo-rekreacyjną, sportową, rekreacyjną,
6. organizacja imprez turystycznych,
7. przygotowywanie i utrzymywanie bazy materialnej dla realizacji celów statutowych,
8. działalność szkoleniową i edukacyjną
9. działalność wydawniczą i publicystyczną,
10. wychowanie do wartości rodzinnych, patriotycznych, religijnych i kulturalnych,
11. kształtowanie postaw obywatelskich , społecznych oraz ekologicznych w tym ochronę środowiska naturalnego Polski zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, poprzez:
a. Czynną ochronę wybranych gatunków zwierząt jak np. pszczół.
b. Uczestnictwo na prawach strony w postępowaniach w sprawie ochrony środowiska.
c. Reprezentowanie społeczeństwa w sprawach ochrony środowiska.
d. Informowanie społeczeństwa i władzy o problemach środowiska i uświadamianie stopnia zagrożeń, odpowiedzialności, możliwości działania.
e. Wywieranie nacisku na tych, którzy swoim bezpośrednim działaniem przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska lub powodują jego zagrożenie.
12. promocję wartościowych filmów, spektakli teatralnych, wystaw, koncertów oraz rozwijanie własnej działalności różnego typu: muzycznej, teatralnej, filmowej i turystycznej, literackiej, plastycznej,

Prowadzenie działalności gospodarczej celem pozyskiwania środków na prowadzenie działalności statutowej.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 5

Członkowie MOSTEK, dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków uczestników,
3. członków wspierających
4. członków honorowych

Członków zwyczajnych, uczestników i wspierających przyjmuje Zarząd MOSTEK. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie MOSTEK na wniosek Prezesa.

§ 6

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne powyżej 16 roku życia, w szczególności zaś nauczyciele, rodzice, opiekunowie i inne osoby pracujące na rzecz dzieci i młodzieży.
2. Członkami uczestnikami są dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia.
3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna narodowości polskiej, lub obcokrajowiec mający stałe zameldowanie w Polsce, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zadeklaruje na cele MOSTEK pomoc finansową, rzeczową lub organizacyjną.
4. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne wspierające działalność stowarzyszenia i szczególnie dla niego zasłużone.

§ 7

1. Przyjęcie na członka zwyczajnego, uczestnika i wspierającego następuje na jego wniosek w formie pisemnej deklaracji, w drodze uchwały Zarządu.
2. Wniosek o przyjęcie na członka zwyczajnego winien być poparty dwoma podpisami członków zwyczajnych stowarzyszenia z krótkim uzasadnieniem.
3. Zarząd MOSTEK może w drodze uchwały odmówić przyjęcia na członka zwyczajnego, uczestnika lub wspierającego.

§ 8

1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1) zgłaszania propozycji, wniosków, postulatów wobec władz stowarzyszenia i domagania się ich rozpatrzenia, zaś w przypadku podjęcia sprzyjających uchwał i decyzji przez Zarząd, także ich wdrażania,
2) uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez stowarzyszenie,
3) wybierania i bycia wybieranymi do władz MOSTEK,
4) uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
5) posiadania legitymacji i noszenia odznaki stowarzyszenia.

2. Członkowie uczestnicy mają te same prawa co członkowie zwyczajni z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu.
3. Członkowie wspierający mają prawo zgłaszać propozycje, postulaty i wnioski w sprawach dotyczących działalności MOSTEK oraz uczestniczyć w imprezach stowarzyszenia. Nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego, ani głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu. Nie mają obowiązku uiszczania składek członkowskich, ale mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych na rzecz stowarzyszenia świadczeń.
4. Członkowie honorowi mają prawo zgłaszać propozycje, postulaty i wnioski w sprawach dotyczących działalności MOSTEK, uczestniczyć w imprezach. Nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego, ani głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu. Nie mają obowiązku uiszczania składek członkowskich.

§ 9

1. Wszyscy członkowie MOSTEK mają obowiązek przestrzegania Statutu.
2. Ponadto członkowie zwyczajni i uczestnicy mają obowiązek:
1) działać na rzecz realizacji celów statutowych,
2) przestrzegać uchwał władz MOSTEK,
3) uiszczać składki członkowskie,
4) zachować nienaganną postawę obywatelską i chrześcijańską.
3. Członkostwo w MOSTEK wygasa na skutek śmierci członka z jej datą.
4. Wykluczenie członka ze MOSTEK następuje na skutek:
1) utraty praw publicznych orzeczonej na mocy prawomocnego wyroku sądu,
2) rażącego naruszenia postanowień statutu lub działania na szkodę stowarzyszenia.
5. Wykreślenie członka z MOSTEK następuje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
2) niepłacenia składek przez okres 6 miesięcy po uprzednim wezwaniu do ich uiszczenia,
3) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych – w przypadku pełnoletnich członków zwyczajnych lub utraty osobowości prawnej w przypadku członków wspierających będących osobami prawnymi
4) wykluczenie lub wykreślenie członka następuje z datą podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd MOSTEK.

§ 10

Od uchwały Zarządu MOSTEK o odmowie przyjęcia na członka oraz wykluczenia lub wykreślenia służy zainteresowanemu prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia MOSTEK w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia stosownej uchwały Zarządu wraz z uzasadnieniem. Do czasu rozpatrzenia odwołania, wykluczony lub wykreślony członek stowarzyszenia jest zawieszony w prawach członkowskich.

§ 11

1. Członkowie honorowi postrzegani są jako obdarzeni szczególną życzliwością we wspieraniu działań MOSTEK i pomocy w realizacji jego celów.
2. Godności członka honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia MOSTEK w przypadku sprzeniewierzenia się przez członka honorowego idei MOSTEK lub rażącego naruszenia postanowień statutu.

Władze MOSTEK i reprezentacja

§ 12

1. Władze MOSTEK stanowią:
1) Walne Zebranie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
3. Uchwały wszystkich władz MOSTEK są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności najmniej jednej drugiej liczby członków uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw, o których Statut stanowi inaczej.

§ 13

Walne Zebranie jest najwyższą władzą MOSTEK. W Walnym Zebraniu uczestniczą z czynnym i biernym prawem wyborczym oraz głosem stanowiącym członkowie zwyczajni. Pozostali członkowie – z głosem doradczym i bez czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 14

1. Walne Zebranie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie zwyczajne zbiera się przynajmniej raz w roku jako sprawozdawcze i raz na trzy lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia MOSTEK Zarząd zawiadamia członków z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:
1) na wniosek Prezesa,
2) z inicjatywy Zarządu,
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) na wniosek co najmniej jednej trzeciej liczby członków zwyczajnych.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi się odbyć w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 oraz 3 i 4 lub podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 5 pkt 2.

§ 15

Do kompetencji Walnego zebrania należy:
1. Uchwalanie długoterminowych programów działalności MOSTEK oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Wybór i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu MOSTEK, jak również członków Komisji Rewizyjnej,
3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu MOSTEK i Komisji Rewizyjnej.
4. Dokonywanie zmian w Statucie,
5. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego MOSTEK.,
6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu MOSTEK,
7. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze MOSTEK,
8. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania a nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.
9. Określanie wysokości i trybu uiszczania składki członkowskiej.

§ 16

1. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia MOSTEK konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych MOSTEK w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie Walne Zebranie może skutecznie obradować przy obecności minimum 1/4 liczby członków zwyczajnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu. Drugi termin Walnego Zebrania przypada nie wcześniej niż po upływie trzydziestu minut od pierwszego terminu Walnego Zebrania. W warunkach drugiego terminu obrad nie mogą być podjęte uchwały w sprawach:
1) zmian w statucie MOSTEK,
2) rozwiązania MOSTEK,
3) odwołania przed upływem kadencji członków władz MOSTEK.
2. Z zastrzeżeniem szczególnych postanowień statutu, uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia MOSTEK zapadają zwykłą większością głosów.
3. Uchwały w sprawie odwołania przed upływem kadencji członków władz MOSTEK Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia MOSTEK podejmuje większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych MOSTEK.

Zarząd MOSTEK

§17

1. W skład Zarządu MOSTEK wchodzi od 3 –5 osób, w tym Prezes, Wiceprezes, Skarbnik i Sekretarz. W razie dokonania wyboru składu 3-osobowego Zarządu możliwe jest łączenie funkcji Sekretarza i Skarbnika.
2. Zarząd MOSTEK pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, zatwierdzony przez Walne Zebranie.
4. Dla obsługi administracyjnej Zarządu, Zarząd MOSTEK może powołać sekretariat Zarządu, na którego czele stoi Dyrektor.
5. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie. Jeden z członków Zarządu może jednak jednocześnie pełnić funkcję Dyrektora stowarzyszenia za wynagrodzeniem.

§ 18

1. Na czele Zarządu MOSTEK stoi Prezes, który kieruje jej pracami i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 19

Do kompetencji Zarządu MOSTEK należy:

1. kierowanie całokształtem bieżącej działalności stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania oraz reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, w tym programowanie, organizacja, nadzór i weryfikacja pracy wychowawczej,
3. Zarządzanie majątkiem MOSTEK i dysponowanie jego funduszami,
4. Opracowanie preliminarzy i sprawozdań finansowych i merytorycznych,
5. Podejmowanie uchwał o przyjmowaniu na członków oraz wykluczaniu i wykreślaniu członków (za wyjątkiem członków honorowych),
6. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
7. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia MOSTEK z działalności Zarządu MOSTEK,
8. Zapewnienie administracyjno-organizacyjnych warunków działalności Komisji Rewizyjnej.

§ 20

1. W razie powstania wakatu w składzie Zarządu, pozostałym jego członkom przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru.
2. Uchwały Zarządu MOSTEK zapadają zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy jego członków.
3. Uchwały podpisują: Prezes, Sekretarz, a dodatkowo w sprawach dotyczących finansów także Skarbnik.
4. Posiedzenie Zarządu MOSTEK jest zwoływane przez Prezesa przynajmniej raz na kwartał.
5. Zarząd MOSTEK może powoływać organa doradcze, w tym Komisję Wychowawczą.

§ 21

Do składania i podpisywania oświadczeń woli, w tym zobowiązań majątkowych w imieniu stowarzyszenia upoważniony jest Prezes jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Komisja Rewizyjna
§ 22

1. Komisja Rewizyjna w liczbie od trzech członków wybierana jest na Walnym Zebraniu na okres 3 lat.
2. Członkowie Komisji na pierwszym po wyborach posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej MOSTEK zapadają zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy jej członków.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach MOSTEK.
5. W razie powstania wakatu w składzie Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji organ ten ma prawo dokooptowania do swego składu nowych członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków Komisji rewizyjnej pochodzącej z wyboru .

§ 23

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) Kontrolowanie całokształtu działalności MOSTEK ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej i bieżącej pracy Zarządu MOSTEK,
2) Przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia MOSTEK,
3) Przedkładanie Zarządowi MOSTEK wniosków i zaleceń wynikających z kontroli,
4) Uchwalanie regulaminów działalności Komisji Rewizyjnej i przedstawienie ich do zatwierdzenia na Walnym Zebraniu,
5) Przedstawianie Walnemu Zebraniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi MOSTEK, ewentualnie także oceny działalności poszczególnych jego członków trakcie kadencji,
6) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu MOSTEK.

Wyróżnienia i kary

§ 24

1. Nieprzestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz MOSTEK, naruszenie zasad współżycia społecznego, działanie na szkodę MOSTEK może skutkować nałożeniem na członka stowarzyszenia kary.
2. Sprawy przewinień dyscyplinarnych rozpatruje Zarząd MOSTEK i może wymierzyć następujące kary:
1) upomnienie
2) naganę
3) zawieszenie w prawach członkowskich na okres do 6 miesięcy,
4) wykluczenie z szeregów MOSTEK.
3. Szczegółowy tryb postępowania dyscyplinarnego określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Walne Zebranie.
4. Od uchwały Zarządu o nałożeniu kary, ukaranemu członkowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu w ciągu 30 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o ukaraniu wraz z uzasadnieniem.

Majątek i fundusze

§ 25

1. Majątek MOSTEK stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusz MOSTEK składają się:
1) składki członkowskie,
2) dotacje i subwencje,
3) darowizny, spadki i zapisy,
4) dochody z majątku,
5) dochody z działalności gospodarczej,
6) środki z ofiarności publicznej.
3. Składki członkowskie winny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku za dany rok kalendarzowy.
4. Nowi członkowie wpłacają składki w ciągu dwóch tygodni od przyjęcia na członka.

Sprawy organizacyjne

§ 26

1. Wybory do władz MOSTEK odbywają się w głosowaniu tajnym. Techniczne aspekty przeprowadzania wyborów nie ujęte w Statucie określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie MOSTEK. Głosowanie tajne podczas Walnego Zebrania może być również zarządzone w innych sprawach, o ile taką wolę wyrazi Walne Zebranie.
2. W przypadku ustąpienia lub niemożności pełnienia funkcji Prezesa przez osobę wybraną uprzednio przez Walne Zebranie, w trakcie kadencji, Zarząd powierza pełnienie funkcji innemu członkowi Zarządu pochodzącemu z wyboru, do czasu wyborów nowego Prezesa przez nadzwyczajnie Walne Zebranie.

Postanowienia końcowe

§ 27

1. Rozwiązania MOSTEK dokonuje Walne Zebranie większością dwóch trzecich głosów przy obecności dwóch trzecich osób uprawnionych do głosowania.
2. Po rozwiązaniu majątek MOSTEK przechodzi na własność parafii p.w. Zesłania Ducha św. w Ząbkach, chyba że decyzja Walnego Zebrania decydującego o rozwiązaniu będzie inna.

§ 28

Wątpliwości wynikające z interpretacji niniejszego Statutu rozstrzyga Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia MOSTEK.