Kurs na wychowawcę wypoczynku

Program i realizacja kursu ( Zał. Rozp. MEN z 21stycznia 1997 r. ze zm.)

 1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży                                        
 2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku                                  
 3. Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej                                      
 4. Obowiązki wychowawcy grupy                                                            
 5. Wychowanie fizyczne i sport                                                                
 6. Turystyka i krajoznawstwo                                                                   
 7. Zajęcia kulturalno-oświatowe                                                                
 8. Zajęcia praktyczno-techniczne                                                              
 9. Prace społeczno-użyteczne                                                                    

Ilość godzin: 36 h dydaktycznych

 • Przewidziany czas szkolenia (36 h dydaktycznych czyli 27 godzin zegarowych) realizowany jest w następujący sposób:

- 22 godziny zegarowe realizujemy podczas zajęć

- 5 godzin – samokształcenie na podstawie wcześniej dostarczonych materiałów (dot. specyfiki pracy wychowawcy)

 

Zaliczenie kursu:

 • obecność 100 %
 • egzamin (teoria i praktyka)

Na zakończenie każdego bloku programowego - sprawdzian teoretyczno - praktyczny ( zgodnie ze zmianami z dnia 16 stycznia 2015 r. powyższego  Rozp. MEN:NA ZAKOŃCZENIE KURSU ORGANIZATOR PRZEPROWADZAĆ BĘDZIE EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY ZDOBYTE PODCZAS KURSU WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI UCZESTNIKÓW”

Wobec powyższego - w celu lepszego przygotowania się do zajęć i egzaminu – w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie się kursu, tj. wtorek-środa - uczestnicy otrzymują drogą e-mailową materiały do ZAPOZNANIA SIĘ Z ICH TREŚCIĄ PRZED KURSEM

Zaświadczenia ukończenia kursu

 • Zaświadczenie, na druku MEN (zał. nr 8 w/w Rozp.)
 • Zaświadczenie ukończenia kursu otrzymuje się „od ręki” w dniu zakończenia kursu po sprawdzeniu egzaminu testowego
 • Można także otrzymać (za dodatkową opłatą 10 zł) zaświadczenie ukończenia kursu w tłumaczeniu na język angielski.

Koszt kursu:

  • studenci i uczniowie oraz uczestnicy i absolwenci kursów kwalifikacyjnych/studiów podyplomowych organizowanych przez IDKP EDUKACJA/WSEZiNS  - 140 PLN      
  • pozostałe osoby - 160 PLN