Kurs na kierownika wypoczynku

  • Z obowiązku posiadania wykształcenia co najmniej średniego są zwolnieni czynni instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika, pełniący funkcje kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie
  • Z obowiązku ukończenia kursu na kierownika wypoczynku są zwolnione
  • Z obowiązku posiadania co najmniej trzyletniego stażu pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej są zwolnieni nauczyciele oraz czynni instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej podharcmistrza.

Program szczegółowy kursu( Zał. Rozp.MEN z 21stycznia 1997 r. ze zm.)

  1. Planowanie pracy wychowawczej                                                               
  2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży                                               
  3. Bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników                                           
  4. Organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjno –obsługowym  
  5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku                                                       

    

Ilość godzin: 10 h dydaktycznych

WYMAGANE JEST OKAZANIE DOWODU OSOBISTEGO

  • Zaświadczenie, na druku MEN (zał. nr 7 w/w Rozp.)
  • Można także otrzymać (za dodatkową opłatą 10 zł) zaświadczenie ukończenia kursu w tłumaczeniu na język angielski.

Koszt kursu:  110 PLN

Zgłoszenia przyjmowane do 31.12.2015 roku. Warunkiem przyjęcia na kurs jest dokonanie wpłaty (min. 50 % w/w kwoty - reszta w dniu kursu).